Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

I kommuneplanens samfunnsdel skal det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør beskrive og vurdere alternative strategier for utviklingen i kommunen. Samfunnsdelen legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag og styringsverktøy for kommunens virksomhet.

Brønnøy kommunes samfunnsdel