Politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for de politiske utvalgene i Brønnøy kommune. Politisk sekretariat har også ansvar for gjennomføring av valg. 

Beskrivelse av virksomheten:

Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse og gjennomføring av disse. Sekretariatet skal ha en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling. Her kan publikum og politikere henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet.

Sekretariatet er organisatorisk underlagt økonomisjefen, men arbeider direkte i forhold til ordfører. Grunnlaget for sekretariatets ansvar er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven samt i reglementer gitt av kommunestyret.

Oppgaver:


Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:

  • Kommunestyre
  • Formannskapet
  • Det faste utvalg for plansaker
  • Driftsstyret I
  • Driftsstyret II
  • Valgnemnda
  • Valgstyret
  • Eldreråd
  • Råd for likestilling av funksjonshemmede
  • Klagenemnda

- Sekretariat for ordfører og varaordfører
- Sekretariat for valg
- Saksbehandler for skjenkebevillinger og skjenkeløyve
- Sekretariat for kommunal vigsel

Kontaktinfo

Aina Helen Slotterøy
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 20 04
Mobil 97 96 86 15