Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt.

Kommunestyret i Brønnøy vedtok 16. desember 2020 at de skulle skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra og med skatteåret 2021, jfr. eiendomsskatteloven § 3a.

Takseringen gjennomføres i henhold til vedtatte rammer og retningslinjer (PDF, 292 kB).

Det gjennomføres årlig takseringer av nye og endrede eiendommer.

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn senest 1. mars skatteåret.

Skattelister 2024 (PDF, 2 MB)

Fritaksliste § 5 2024 (PDF, 162 kB)

Fritaksliste § 7 2024 (PDF, 19 kB)

 

Budsjettvedtak 2023

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettet vedta hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for kommende år.

Den 13.12.23 vedtok kommunestyret at den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.


For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd.

Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2024 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.»

For skatteåret 2024 gis det ikke fritak etter eiendomsskatteloven § 7b. På generelt grunnlag gis det ikke fritak etter § 7b med mindre bygningen er fredet.

For skatteåret 2024 gis det ikke fritak etter eiendomsskatteloven § 7c, § 7d eller § 7e

Det gis ikke bunnfradrag for eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger for året 2024 jf esktl § 11 andre ledd

Siste alminnelig taksering blir gjennomført i 2021. 

 

Informasjon om klagerett

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt jfr. eiendomsskattelovens § 19, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Klagefristen er 6 uker fra offentliggjøring

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret som har adresse:

Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund

eller på e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Vi ber om at klagen merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, eventuelt også feste- og seksjonsnummer.

Fritak for eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatten er inndelt i to kategorier. Eiendommer som skal fritas, jfr. eiendomsskatteloven § 5, og de som kan få fritak etter eiendomsskatteloven § 7.

Det er kommunestyret som er gitt myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak for enkelte eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7.

Dersom noen mener å ha eiendom som oppfyller kriteriene for fritak etter § 7a eller b, kan sende inn søknad på følgende skjema  Søknad om fritak fra eiendomsskatt  (PDF, 218 kB) innen 1.oktober. Eventuelt fritak vil gjelde fra påfølgende skatteår.

-§7a er eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gange en kommune, et fylke eller staten.

-§ 7b er bygning som har historisk verdi

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eiendomsskatteloven § 7a

For behandling av søknader etter § 7a, vil det bli foretatt en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Organisasjonen/stiftelsen baseres på «non-profit»
  • Betegnes som frivillig organisasjon
  • Enhver kan bli medlem
  • Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde utført
  • Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens innbyggere gjennom et alminnelig formål
  • Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver:
  • Finansiering av stiftelsen/institusjonen

 

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eiendomsskatteloven § 7b

På generelt grunnlag gis det ikke fritak etter § 7b med mindre bygningen er fredet.
 

Søknad om nedsettelse, eller ettergivelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova § 28, i særskilte tilfeller nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt. 

Skattepliktig kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi hun/han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og hun/han ikke har formue for å møte motgangen med. Inntekten må være lavere på grunn av sykdommen og for det andre ikke være formue som eiendomsskatten kan betales med. Andre eksempler kan være betalingsvansker på grunn av ulykke, varig invaliditet eller lignende.

Ved behandlingen av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer skal tas med i vurderingen: Inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse.

Formannskapet behandler eventuelle søknader

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig".

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis. Dersom man søker ettergivelse eller nedsettelse skal eiendomsskatten allikevel betales til forfall.

Husk!

Den som søker må begrunne søknaden og sette opp en oversikt over husstandens samlede inntekter og utgifter. Benytt følgende skjema: Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt (PDF, 121 kB)

Videre må det legges ved kopi av siste års ligning og kopi av siste 3 måneders lønnsslipper for alle i husstanden sammen med søknaden. Det er husstandens samlede inntekter og utgifter og eventuell formue som vil bli lagt til grunn ved behandlingen

Informasjonen i søknaden skal være oppdatert for søknadstidspunktet. Eiere av borettslagsleiligheter må også legge ved dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt. Du kan også legge ved annen dokumentasjon som du mener er relevant for søknaden.

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt (PDF, 292 kB)