Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Skattetaksten?

Svar: Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi ved fritt salg. Takstnemnd for eiendomsskatt vedtar skattetaksten. Viktig at det her skilles mellom sum sjablongtakst (som er en form for «teknisk verdi» før fradrag for de forskjellige faktorene – sone, indre og ytre faktor) og vedtatt takst. Det er takst/vedtatt eiendomsskatt som det er beregnet skatt ut i fra.

 

Hva har besiktiger/sakkyndig takstnemnd lagt til grunn for verdivurdering?

Svar: Målet er å finne antatt markedsverdi på eiendommen. Til hjelp for dette vurderes forhold ved eiendommen som byggeår, bygningens stand, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter. Det blir kun gjort en utvendig befaring.

 

Taksten stemmer ikke med likningsverdien på huset mitt?

Svar: Takst og ligningsverdi er ikke det samme. Taksten er til beregning av eiendomsskatt til kommunen og ligningsverdien er for å beregne formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke den taksten kommunen fastsetter ved beregning av eiendomsskatt, når de fastsetter ligningsverdi.

 

Hva betyr tilsendte skatteseddel?

Svar: Grunnlaget for vurderingen er de opplysningene som ligger i Matrikkelen, arealer osv. og fremkommer på faktaarket ”Detaljert grunnlag for eiendomsskatt” som er sendt ut til alle hjemmelsinnehaverne. Taksten er beregnet iht. rammer og retningslinjer (PDF, 258 kB) vedtatt 15.12.2020: 

 

 

Taksten er altfor høy, dette syns jeg er urimelig. Er det noe som er feil?

Svar: Taksten skal ikke overstige omsetningsverdien på eiendommen din. Hvis du er overbevist om at taksten er høyere enn reell omsetningsverdi har du full mulighet til å klage. Da vil takstnemnd for eiendomsskatt vurdere taksten på nytt. Hvis klagen opprettholdes etter andre behandling, er siste instans overtakstemnda for eiendomsskatt.

 

Hvordan kan jeg klage og når er klagefrist?

Svar: Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (detaljert skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker.

Skattebeløpet for bolig- og fritidseiendommer er vedtatt av kommunestyret og er den til enhver tid vedtatte promillesats av grunnlaget/taksten. (Fastsettes årlig av kommunestyret ifbm behandling av neste års budsjett).

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det fremsettes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og evt. feste- eller seksjonsnummer. Klagen må inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, eks kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må påregne at det kan bli gjennomført ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for dette.

Takstnemnd for eiendomsskatt vurderer klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til overtakstnemnda. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Klagen sendes skriftlig enten elektronisk til postmottak@bronnoy.kommune.no eller til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Svar: Ja, det kan det gjøre - i alle fall midlertidig, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring e.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.

 

Nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg

Svar: Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som er gjeldende ved en justering av taksten. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i takstgrunnlaget 1. januar året etter at byggingen er ferdig.

 

Bygninger som er revet

Svar: Dersom hele/deler av bygninger er revet, slik at det bygningsareal som ligger til grunn for taksten/skattegrunnlaget er endret skal også eiendomsskatten endres. Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar i skatteåret som er gjeldende ved omtaksering av eiendommen. Dette betyr at areal som blir revet skal fanges opp når det er søkt og gitt ferdigattest for rivingen. Hvis du mener at revet areal fortsatt er med kan dette skyldes at du ikke har fått ferdigattest. Riving er søknadspliktig etter plan og bygningsloven og når rivingen er gjennomført må du søke om ferdigattest.

 

Hva er bunnfradraget?

Svar: Kommunestyret kan velge å innføre bunnfradrag på «alle sjølvstendige bustaddeler i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd». Dette er gjenstand for politisk behandling hvert år, og behandles sammen med budsjettbehandlingen.

 

Når kommer regninga?

Svar: Skatten fordeles likt på to terminer, og kreves inn samtidig som øvrige kommunale avgifter.

 

Betaling av mottatt faktura?

Svar: Dersom du ikke klarer å betale fakturaen må du ta kontakt med kommunens økonomikontor før fakturaen forfaller til betaling.

 

Hva er sonefaktor, indre faktor, ytre faktor mm?

Svar: For nærmere informasjon se vedtatte rammer og retningslinjer (PDF, 258 kB):