VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Påvise og klarlegge grenser

Vi klarlegger eksisterende grenser når det er behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grense som ikke tidligere er koordinatbestemt. Å påvise grenser vil si å sette grensemerker.

Hvem kan søke?

Eier av eiendommen/hjemmelshaver, eier av festerett, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om grensepåvisning.

Søknadsskjema

Skjema for søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her. (PDF, 407 kB)

Hva skal søknaden inneholde:

 • Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning.
 • Kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt. Du kan for eksempel markere det på et situasjonskart som kan bestilles hos kommunen.
 • Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnittet.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva skjer videre etter du har søkt?

For å påvise de eksisterende grensene i samsvar med grensebeskrivelsene i skylddelingspapirer og merke i marka må vi avholde en oppmålingsforretning (søker, berørte parter og landmåler møtes på aktuell eiendom).

Før oppmålingsforretning:

 • Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen/søknad blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent/søker og naboer til den aktuelle grensen.
 • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.

Oppmålingsforretning:

 • Eventuelle grensemerker blir satt ned til erstatning for forsvunne merker eller punkt som tidligere ikke er merket.
 • Grensepunktene blir målt inn og det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Klarleggingen blir ført inn i Norges offisielle eiendomsregister/matrikkelen.

Etter oppmålingsforretning:

 • Vi utarbeider nytt matrikkelbrev for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser.
 • Det nye matrikkelbrevet blir sendt til rekvirent/søker, berørte parter får kartutsnitt som viser ny (e) grense(r). Partene har 3 ukers klagefrist fra de har mottatt matrikkelbrevet.

Påvise grenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Wenche Lill Fagerland
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 75 01 25 16
Robert Hjelle
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 75 01 25 19