VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Sammenslåing av eiendommer

Dersom du eier (er hjemmelshaver for) flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få slått sammen eiendommene.

Hovedregelen for sammenslåing av eiendommer er at eiendommene grenser til hverandre.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer har ulike tinglyste pengeheftelser for eksempel lån i ulike banker der bankene har ulik prioritet. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett.

Hvem kan søke?

Eier av eiendommen (hjemmelshaver) kan kreve sammenslåing.

Søknadsskjema

Skjema for krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter finner du her.

Hva skjer videre etter du har søkt?

  • Vi kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er til stede, registrerer sammenslåingen i matrikkelen og videresender kravet til tinglysing.
  • Finner tinglysingsmyndigheten at vilkårene foran er oppfylt, anmerkes sammenslåingen i grunnboka.
  • Når vi får tilbakemelding på at sammenslåingen er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes søker(e).

Kontaktinfo

Wenche Lill Fagerland
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 75 01 25 16
Robert Hjelle
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 75 01 25 19