Private avløpsanlegg

Eiendommer som har innlagt vann, men ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere privat avløpsløsning. Dette kan være slamavskiller eller minirenseanlegg. Tette tanker tillates bare unntaksvis etablert til bolighus der det ikke er mulig med andre løsninger.

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal  slamtømmeordning. Kommunen har register over anleggene, og de blir rutinemessig tømt. Normalt annethvert år for bolighus og hvert fjerde år for fritidsboliger.

Minirenseanlegg skal ha serviceavtale med leverandør. Slamtømming utføres rutinemessig.

Etablering og utbedring av slamanlegg er søknadspliktig.

Kommunen har avtale med en ekstern entreprenør om tømming av slamavskillere i kommunen.

Skjema for søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter finner du her (PDF, 191 kB)