Gjerder og innhegning mot veg

Pbl § 20-5 e), jf. SAK10 § 4-1 (1) d nr. 3:
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling: 

Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde.

  • Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
  • Tiltakshaver har ansvar for at tiltak etter denne bestemmelsen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk.


Alle disse punktene må være oppfylt for at fritaket skal gjelde:

  • Maksimal høyde må ikke være over 1,5 meter.
  • Konstruksjonen må være åpen, enkel og lett.
  • Avstand mellom innhegning og ytre veikant av kommunal veg (inkludert fortau) er ikke mindre enn 1 meter.
  • Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei.
  • Innhegningen må ikke være i strid med bestemmelser i reguleringsplan.
  • Innhegningen vil ikke innebære flytting av eller etablering av ny avkjørsel.
  • Gjerdet må ikke være i strid med reguleringsplan. Du må i så fall søke om dispensasjon.

Innhegninger som er unntatt søknadsplikt er typisk enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel. Dette kan for eksempel være flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette.

Gjerde mot nabo er normalt ikke søknadspliktig, med mindre det er i strid med en bestemmelse i reguleringsplanen.