VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Retningslinjer for strøing og brøyting

Kommunen har ingen strøplikt hjemlet i lovverk eller forskrifter. Dette er med andre ord ingen lovpålagt tjeneste, men en ekstraservice Brønnøy kommune gir til sine innbyggere. 

  • Det strøs normalt bare på dagtid
  • Skolevei, gangvei og fortau skal prioriteres før skolestart

Utover dette prioriteres så langt økonomi og ressurser tillater strøing i bakker og skarpe svinger.

Ved ekstraordinære værforhold vurderes behov for å strø i helger og utenom ordinær arbeidstid. Normalt vintervær anses ikke som ekstraordinære forhold.

 

Brønnøy kommune har ansvar for brøyting av kommunale veger, fortau og gang/sykkelveger. Fylkesveger har Statens vegvesen ansvar for. Hvem som eier veien finner du her.

Når det er over 8-12 cm våt snø og/eller 12-15 cm tørr snø på veier for motorkjøretøy, skal det brøytes.

Fortau, gang-/sykkelveier skal brøytes når det er over 5 cm snø.

Brøyting prioriteres slik:

  1. Bussveier og gang­/sykkelveier
  2. Samleveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.)
  3. Adkomstveier/boligveier

Kjøretøy som står i vegen for brøytingen vil få et varsel om at kjøretøyet må flyttes innen en angitt frist. Om dette ikke etterfølges vil kjøretøyet bli fjernet for eiers regning, uten ytterligere varsel.

Huseiere som eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Tekniske tjenester har en klar målsetting om at veier, gater, gang/sykkelstier skal være godt fremkommelige også vinterstid, men ber publikum ha forståelse for at kommunens brøytemannskaper nødvendigvis ikke kan være alle steder samtidig. Som trafikant har man også selv et ansvar etter vegtrafikkloven om å sko seg etter forholdene.