Forlenget høringsfrist for kommunedelplan for Brønnøysund med omland

Brønnøy kommune har fått mange innspill siden oppstarten med planarbeidet. Noen har også bedt om forlenget frist. Siden dette er innvilget vil vi gjerne gi alle den samme muligheten til å fortsatt komme med innspill.

Frist for innspill er derfor forlenget til 31.10.2023.

Det skal lages en ny kommunedelplan for Brønnøysund sentrum med omland.
Arbeidet med ny kommunedelplan for Brønnøysund sentrum med omland har siden 31.8. vært ute på offentlig høring. 

Gjeldende byplan for sentrale deler av Brønnøysund er fra 1992. 
Den skal samordnes med kommunedelplan for Mosheim/Salhusområdet og områdereguleringsplan for Hovøya og områder til og med Hestøya fra 1999, til et helhetlig plandokument.

Planen skal legge rammer og mål for den fysiske utviklingen av Brønnøysund i årene framover. Planarbeidet skal være åpent og tilgjengelig med mulighet for medvirkning fra alle som ønsker å bidra til utviklingen av Brønnøysund.

Brønnøy kommune har fått mange innspill til planforslaget. Noen har også bedt om forlenget frist. Siden dette er innvilget vil vi gjerne gi alle den samme muligheten til å fortsatt komme med innspill.

Frist for innspill er derfor forlenget til 31.10.2023.

Planprogram og utredninger som er gjennomført er å finne på kommunens nettside:
https://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/planer-og-horinger/byplan-bronnoysund/

Har du innspill til hvordan planprosessen bør foregå og/eller innspill til planen som du opplever som viktig for utviklingen av Brønnøysund, kan disse sendes:

På mail til: postmottak@bronnoy.kommune.no, 
eller pr post til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Hvis du har spørsmål til Byplan Brønnøysund eller trenger hjelp i forbindelse med innspill, kan du kontakte, kommuneplanlegger Tove K. Solli på mail tove.k.solli@bronnoy.kommune eller på telefon 90954703.

Et viktig hjelpemiddel i planarbeid er digitalt kommunekart: 

https://kommunekart.com/klient/bronnoy