Spørreundersøkelse; Næringsutviklingsarbeidet i Brønnøy - forlenget frist!

Brønnøy kommune ønsker å legge til rette for vekst og utvikling for næringslivet i kommunen, og styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet. Ny frist 5.11.2023

Vi gjennomfører denne spørreundersøkelsen for å forstå behovet for næringsog boligareal i Brønnøysund og i kommunen for øvrig, sett fra næringslivets perspektiv. 
Dine svar vil hjelpe oss med å planlegge fremtidige tiltak og legge til rette for en bærekraftig vekst i lokalsamfunnet. 

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for byplanen trenger kommunen blant annet oversikt over tilgjengelig boligareal og næringsareal, et arealregnskap. Statsforvalteren ber i sin uttalelse til planarbeidet om at de arealene som foreslås avsatt til utbygging (bolig, næring og infrastruktur) begrunnes ut fra behov forankret i arealregnskap for planområdet.

Bruk gjerne anledningen til å komme med utfyllende svar på de åpne spørsmålene. Utfylling av skjemaet tar 10- 15 minutt.

Det er fortsatt mulig å besvare spørreundersøkelsen.  Ny frist er 5.11.2023.

Vi håper at du vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Det vil gi oss viktig informasjon som vi kan ta med oss inn i det videre arbeidet vårt.  

Lenke til undersøkelsen finner du her: https://forms.office.com/e/UUfNL4kp0z