Tenk trafikksikkerhet! Klipp hekk og busker.

Brønnøy kommune opplever å få mange henvendelser fra publikum knyttet til overvokste busker, hekker og trær ved det kommunale vegnettet. Kommunen ønsker i den anledning å minne innbyggerne våre på at litt hagestell kan ha mye å si for trafikksikkerheten i kommunen vår.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven §31 og §43).

Når avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at den er lavere enn 0,5 meter (alternativ 1), eller flytt gjerdet eller hekken utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rosa i illustrasjonen (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør være over 30 meter hvis gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Foto: Statens vegvesen

 

Når avkjørselen din munner ut i veien

Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Du kan også flytte hekk og gjerde utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at du skal kunne se veien når du står 4 meter inn i avkjørselen din.

Hvor langt du skal kunne se til hver side, avhenger av fartsgrensen. Er fartsgrensen 30 km/t skal du kunne se veien 20 meter i begge retninger. Avstanden øker med fartsgrensen:

Ved 40 km/t skal du kunne se veien 30 meter i begge retninger.

Ved 50 km/t skal du kunne se veien 45 meter i begge retninger.

Ved 60 km/t skal du kunne se veien 70 meter i begge retninger.

Ved 70 km/t skal du kunne se veien 90 meter i begge retninger.

Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Foto: Statens vegvesen

 

Hvis eiendommen din ligger inntil vegkryss

Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt 10 meter inn på vegen. Det betyr at når du står 10 meter inn i vegen skal du kunne se 25, 55, 70 eller 90 meter i hver retning, avhengig av fartsgrensen (se figuren under)

Når du har trær ut mot veien

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen.Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned. 

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Foto: Statens vegvesen