Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Privatpersoner

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde til barnevernet.  Du trenger ikke være helt sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Søknad om hjelpetiltak?

Som forelder/barn/ungdom kan du selv kontakte barneverntjenesten for å levere søknad om hjelpetiltak. Se vedlagt søknadskjema for veiledning og informasjon.

Trykk for søknadsskjema her (DOCX, 102 kB)

Offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4 

Du har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold:

  • når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs

Slik melder du ifra

 

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten