Idrett og idrettsanlegg

”Enhver kommune burde ha sin idrettspark hvor lek, idrett, ro og hvile kunne forenes – ikke i utkanten, i periferien, men som en lunge i tettbebyggelsen. Idrettsparken skal helst ha vekslende terreng og vakker trebestand hvor en kan bevege seg fritt, hvor ungdommen (i alle aldere, vår anm.) kan tumle seg på grasfeltene, utfolde sitt bevegelsesliv og idrettsliv i lys og luft. I de naturlige, vakre omgivelser som vårt land er så rikt på.” (Rolf Hofmo, legendarisk norsk idrettsleder, 1947).

Idrett for alle

I omfang og oppslutning er idrett, friluftsliv og leik den største kultur- og fritidsaktiviten i Brønnøy. Dette har stor betydning for livskvalitet og folkehelse. Vårt idrettspolitiske mål er: ”Alle innbyggere i Brønnøy skal gis mulighet til fysisk aktivitet og naturopplevelse ut fra egne forutsetninger og behov”. Lag og foreninger bidrar sterkt til å organisere og tilrettelegge for den store aktiviteten.

Viktige bidrag

Brønnøy kommune sitt bidrag til fysisk aktivitet og naturopplevelse kan deles i seks viktige områder: For det første – fysisk aktivitet i skoler og barnehager; herunder kroppsøving og uteareal. Det andre bidraget er rehabilitering og forebyggende helsearbeid; herunder ”FriskLiv”. For det tredje – direkte  pengestøtte til det frivillige arbeidet (”kulturmidler”). Det fjerde bidraget er aktiv samfunnsplanlegging, herunder arealplaner. For det femte – bygging av (eller støtte til) ulike anlegg (ofte skole- / idrettsanlegg). Herunder også gratis leie (eller rimelig leie) av kommunale lokaler og anlegg; for trening / øving til barn og ungdom.

 

 

 

Spillemidler

Det sjette bidraget er administrering av spillemidler til anlegg, som bidrar til mellom 25 - 50 % av finansieringen. Brønnøy kommunestyre rullerer ”anleggsplanens” handlings- program hvert år i sitt desembermøte. Dette med virkning mot søknadsfristen for spillemidler, 15. januar året etter. Den politiske prioriteringen har primært ”basis i en køordning”. – Dette planarbeidet betyr tilgang til statsmidler for 1 - 3 mill. kr. pr. år, i 2017 fikk vi 5 mill.kr. Ut fra dette skapes det anlegg for minst 3 - 10 mill. kr. pr. år i Brønnøy.  For kommunen og kulturlivet er dette et betydelig beløp.

Samfinansiering

Den anleggspolitiske praksis i Brønnøy er ”desentralisert flersidighet”. De ”store” anleggene er kombinasjons- / flerbruksanlegg for skole, idrett og øvrig kulturliv. Nærhet, sambruk og samfinansiering med bl.a. våre skoler vil fortsatt være en realistisk strategi ved nybygg.  De fleste kulturbygg og idrettsanlegg i Brønnøy er realisert ved lokal mobilisering og dugnadsinnsats. Fra 1947 til 2017 har idrettsanlegg og kulturbygg i Brønnøy mottatt ca. 165 tildelinger av tippe- / statsmidler. Dette til en verdi av ca. 75 mill. kr. Legger vi til egenfinansiering fra kommunen og den tredje sektor – så dreier det seg om anlegg for rundt 200 mill. kr. Videre presenterer vi:

 

Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv 2013-2017 (PDF, 271 kB)

Handlingsplan sykkelvegnett 2015-2018 (PDF, 19 MB)

 
For leie av lokaler - se "boks" ved topptekst.