Utvalgte naturtyper i Brønnøy

En utvalgt naturtype er en naturtype som Kongen i statsråd, altså regjeringa, har bestemt skal anses som særlig viktig i offentlig saksbehandling. En utvalgt naturtype får en handlingsplan som beskriver hvordan den kan sikres. I Brønnøy har vi registrerte forekomster av de utvalgte naturtypene kalksjø og kystlynghei.

Kalksjøer har spesielt høyt kalkinnhold, og her vokser mange sjeldne kransalgearter.

Det finnes en egen handlingsplan for kalksjøer. Se her.

Kystlyngheiene er formet gjennom flere hundre år med rydding, brenning og beiting i kystlandskapet. En egnet skjøtselsform for naturtypen er derfor å fortsette med rydding, brenning og beite.

Faggrunnlag for kystlynghei kan du lese her.