Vernede vassdrag i Brønnøy

Norsk vassdragsnatur er mangfoldig og unik i europeisk sammenheng. Verneplan for vassdrag har som mål å ta vare på et representativt utvalg av norske vassdrag, først og fremst som et vern mot kraftutbygging. Siden 1973 er 389 vassdrag vernet i Norge. Av disse finnes 5 innenfor Brønnøys kommunegrenser.

Børjedalsvassdraget og Lomsdalsvassdraget som inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark / Njaarken vaarjelimmiedajve. Disse vassdragene har et sterkt vern etter naturmangfoldloven.

Sausvassdraget, Brusjøvassdraget og Navavassdraget utgjør et sammenhengende område uten vasskraftutbygging der urørthet og friluftslivsinteresser er sterke vernekriterier. Med verneplan for vassdrag er disse vernet mot vasskraftutbygging. Når andre tiltak planlegges gjennomført, må det vurderes om og i hvilken grad disse kommer i konflikt med vernegrunnlag og øvrige hensyn før eventuell tillatelse gis.

Les mer her: