Varsel om oppstart av planarbeid for Remman kaianlegg, gnr/bnr 18/1, Brønnøy kommune

Driftsutvalg 1 i Brønnøy kommune vedtok i møte 2. juni 2020 (sak 19/20) å sende forslag til reviderte alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024 for Brønnøy kommune på høring til relevante råd og salgs- og bevillingshavere i Brønnøy.

I Valgutvalget siste møte 4. juni vedtok de følgende personer som meddommere, lagrettsmedlemmer, jordskriftedommere og skjønnsmedlemmer som skal ligge til høring rem til endelig vedtak i kommunestyret 24. juni.