Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland, Narvik, Vesterålen og Harstad.

Til informasjon;

Brønnøy kommune har publisert ny anbudskonkurranse som nå ligger ute på Doffin med tittel «Fasaderenovering Brønnøyhallen».

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-354497

Sted: Samfunnshuset Brønnøysund: oppmøte på vestsiden mot parkeringsplassen.

Tirsdag          13. oktober 2020       kl.0900-1400 

Onsdag          14. oktober 2020       kl. 0900-1200  

Tirsdag          3. november 2020     kl. 0900-1200

Tirsdag          10. november 2020   kl. 0900-1200

I forbindelse med rutinemessig vann-prøvetaking iht. våre internkontrollrutiner har siste prøvesvar kommet med verdier over anbefalte grenseverdier.

Vi starter derfor umiddelbart straks-tiltak for å være på sikker side.

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Søknadsfrist er 15.oktober. Søknadsomgangen er åpen fra 15.september.

Informasjon og søknadsskjema finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.

Ta kontakt med kommunen ved behov for veiledning.

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 kan leveres fra og med 1. oktober 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2020.

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd. Mer informasjon samt søknadsskjema finnes på
landbruksdirektoratets hjemmeside.

Ta kontakt med kommunen ved behov for veiledning.

 

1.oktober er den internasjonale dagen for eldre.

Dagen har tradisjonelt blitt feiret over hele verden.

Midlene tildeles til bruk andre halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.