Ønsker du å bidra til å gjøre offentlige tjenester bedre?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid".

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid" før eller som har rett på det.

 

Brønnøy kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrift eller organisasjoner som har bidratt til å skape- eller skaffe nye varige arbeidsplasser i kommunen.

Søker: Helgeland Miljøfisk AS

Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland
Søker: Helgeland Miljøfisk AS
Søknaden gjelder: Landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret
Søkt størrelse: 26 000 tonn MTB
Lokalitet: Toftøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º27,091` Ø 12º06,587`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 31.12.2021.

Søknad

Vaksinetelefonen er ubemannet 18.11.21 og 19.11.21.

Helsestasjonen anbefaler pr tiden pga høy smitte, munnbind på konsultasjoner, og at nærkontakter til Covid 19 smittede, ikke møter på helsestasjonen før det har gått en uke.

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport.

Eksempler på kulturarrangement er julekonsert i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamp og lignende. 350 000 kr skal fordeles etter først-til-mølla-prinsippet, og det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd som står bak engangsordningen. 

Søknadsskjema

Gratulerer til de kommunale barnehagene og Fjellsøya barnehage som er sertifisert som helsefremmende barnehager.

Godt jobba!

Mandag 1. november blir det et kveldsmøte på Klakkskjæret hvor vi tar opp utfordringer mange gårdbrukere kjenner på.

Møte er et samarbeide mellom Norsk landbruksrådgivning, Sømna bondelag og landbrukskontoret.

 

Fra Norsk landbruksrådgivning kommer Vidar Aastrøm som også spanderer Pizza på oss.

I tillegg vil Stig Arne Bjørnseth dele noen tanker og erfaringer.

 

Velkommen J

 

Med vennlig hilsen

Nils Nyborg
Jordbrukssjef
Enhet landbruk

 

 

 

Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Tiltakene er innen følgende hovedområder

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Søknadskjema finner du her.

Ta kontakt med landbrukskontoret om det skulle være behov for veiledning.