Deling av eiendom (skille ut tomt)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring.

For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan, kommunedelplan eller reguleringsplan. Du får oversikt over gjeldende planer her.  Hvis delingen ikke er i henhold til gjeldende planer kan du overveie å søke om dispensasjon. Les mer om dispensasjon her.

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden først behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12. Få mer informasjon om deling av landbrukseiendom her.

Søknadskjema

Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her (PDF, 407 kB)

Hva skal søknaden inneholde

 • Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.
 • Eventuelle dispensasjonssøknader.
 • Situasjonskart (kan bestilles hos kommunen). Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel, adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer 1:500 eller 1:1000.
 • Nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema "nabovarsel""opplysninger gitt i nabovarsel" og "kvittering for nabovarsel" . Skjemaet "nabovarsel" skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn: 

 1. Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven) 

 2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Før oppmålingsforretning:

 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning/møte på aktuell eiendom, blir sendt til eiere (hjemmelshaverne) og naboer til den aktuelle grensen.
 • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.

Oppmålingsforretning:

 • Nye grenser merkes i marka og måles inn etter dagens krav til nøyaktighet.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt under møte på eiendommen.
 • Grensejusteringen blir ført i matrikkelen.

Etter oppmålingsforretning:

 • Vi utarbeider nye matrikkelbrev for eiendommene.
 • De nye matrikkelbrevene blir sendt til søker/rekvirent, berørte parter får tilsendt kartutsnitt med ny grense sammen med ett følgeskriv. Dere har 3 ukers klagefrist fra dere har mottatt brevet fra oss.

Overføring av eiendomsrett – Skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv. Dersom dere trenger hjelp til å dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler eller advokat.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om klageretten.

Kontaktinfo

Wenche Lill Fagerland
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 75 01 25 16
Robert Hjelle
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 75 01 25 19